แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ


ระยะเวลาการศึกษา

เมษายน 2562 - มีนาคม 2563

ค่าเล่าเรียน

ค่าลงทะเบียน
ค่าเล่าเรียน
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น
125,000 เยน
712,500 เยน 45,000 เยน 882,500 เยน

หลักสูตร

นักศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตน เอง โดยแบ่งออกเป็น 6 ชั้นเรียน
วิชาที่จะต้องลงเรียน  ได้แก่ การอ่าน การสนทนา และการเขียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะถูกสอดแทรกในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกๆชั้นตลอดเวลา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติยังมีตัวเลือก ให้กับนักศึกษาตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอีกด้วย
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ประมาณ 40 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงเรียนของที่นี่ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่มีค่าเล่าเรียนเท่ากันแล้ว มีมากกว่า  คิดเป็น 2 เท่า

วิชาบังคับ
วิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
คันจิ
การอ่าน
ไวยากรณ์
การสนทนา
การเขียน
การฟัง
การเปรียบเทียบกับภาษาแม่ของตน
วิชาญี่ปุ่นศึกษา ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิต
วัฒนธรรม
และอื่นๆ
วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2

วิชาบังคับเลือก (เลือก 1 คอร์ส)

1. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาทักษะการใช้ภาษาญี่่ปุ่นอย่างเร่งรัด

3. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐและ ท้องถิ่น

4. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

วิชาเลือก (เลือกตามสายที่จะศึกษาต่อ)

สายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

 คณิตศาสตร์ 1 / ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ / สังคมศึกษา

สายวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ 2 / ฟิสิกส์ / เคมี

เตรียมสอบ TOEIC

                 เรียนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย

วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและ ท้องถิ่น

                  เตรียมสอบ EJU และ สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและของท้องถิ่น

วิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อ เตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย

                   การเตรียมตัวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย  การเขียนโครงร่างวิจัย  การเขียนเรียงความเพื่อการสมัครและการสัมภาษณ์

ตัวอย่างตารางเรียน


คาบ เวลา จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
9:00
~10:30
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์
(สายวิทย์ฯ)
2
10:35
~12:05
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา Home Room
ภาษาญี่ปุ่น ฟิสิกส์
3
12:45
~14:15
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น เคมี
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

4
14:25
~15:55
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ1 คณิตศาสตร์
(สายมนุษย์ฯ)

ชีววิทยา
ภาษาญี่ปุ่น
(สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ)
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ2
5
16:05
~17:35
สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นTOEIC
ภาษาญี่ปุ่น
( สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย)


ตารางกิจกรรมตลอดปี

เดือนเมษายน
การลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ
สอบวัดระดับประจำภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
เดือนพฤษภาคม การตรวจสุขภาพ
การเลี้ยงต้อนรับ
เดือนมิถุนายน
แนะแนวการศึกษาต่อ
ทัศนศึกษานอกสถานที่่ (2 วัน)
เดือนกรกฏาคม สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
สอบปลายภาคเรียนการศึกษา
เดือนสิงหาคม ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เดือนกันยายน สอบวัดระดับประจำภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
เดือนตุลาคม ทัศนศึกษานอกสถานที่่
สอบกลางภาค
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
เดือนมกราคม สอบปลายภาคการศึกษา
งานเลี้ยงอำลา
ปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
เดือนกุมพาพันธ์
เดือนมีนาคม พิธีมอบประกาศนียบัตร
ติดต่อสำนักงาน

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
สำนักงานประจำประเทศไทย
87/187 ม.12 ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50300

Takushoku University
Thai Branch
87/187 M.12 T.Sankhumpang A.Sankhumpang Chiangmai 50130

Tel.    098-787-9850

Fax.   053-101-012

Email :