แนะนำองค์กรมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ


วิธีการที่ใช้ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ นำโดยมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ เป็นหัวใจของมูลนิธิมหาวิทยาลัยทะคุโชคุเพื่อการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้มีการทำวิจัยมากขึ้น เป็นสถาบันเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ และมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สมาชิกสำคัญของมูลนิธินอกเหนือจากนี้คือ Takushoku University Hokkaido Junior College และ Takushoku University Daiichi High School บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันวิจัย วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม ได้จัดโอกาสสำหรับการเรียนรู้และวิจัยในแนวทางและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง  การศึกษาได้จัดให้มีการเริ่มต้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด  ดังนั้น จุดมุ่งหมายจึงมุ่งเน้นที่การผลิตบัณฑิตที่มีจิตใจเป็นนานาชาติ  มีความเป็นสากล  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ  และสถาบันที่มีความร่วมมือด้วยอีก 6 สถาบัน มุ่งมั่นที่จะเติมเต็มภารกิจของการให้บริการโดยเป็นศูนย์กลางนานาชาติสำหรับการเรียน รู้และการวิจัยที่เปิดให้ทั่วโลก

โครงสร้างการศึกษา

สำนักงานของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ , Takushoku University Hokkaido Junior College และ Takushoku University Daiich High School
มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
อธิการบดี
WATANABE Toshio
Takushoku University Hokkaido Junior College
ผู้อำนวยการ
SHINOTSUKA  Toru
Takushoku University Daiichi High School
ผู้อำนวยการ
KAWATA  Shoichiro