วิธีการสมัคร


เปิดรับสมัคร สำหรับปีการศึกษา 2562 - 2563 หลักสูตร 1 ปี

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 07 พฤศจิกายน 2561


การรับสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไปชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประจำประเทศไทย โดยส่งใบสมัครและเอกสารเป็น EMS ไปยัง

สำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ  ประจำประเทศไทย
87/187 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สมัครที่สำนักงานประจำประเทศไทยเท่าน้ัน ไม่รับสมัครที่่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่น

หากผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย  กรุณาติดต่อสอบถามที่สำนักงานก่อน

การรับสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป  ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สมัครได้ที่่ สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ     มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ    วิทยาเขตบุนเคียว ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศญี่่ปุ่น สมัครที่่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่นเท่่านั้น ไม่รับสมัครที่่สำนักงานประจำประเทศไทย

รายละเอียดกรุณาติดต่อสำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหับนัก ศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ


ขั้นตอนการสมัคร

1. การสมัครและการชำระค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครชำระค่าสมัครจำนวน 4,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 967-0-04780-3
ชื่อบัญชี : MR.TOMOHARU EBIHARA (TAKUSHOKU)

จากนั้นจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยังสำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย ภาย ในวันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

2. เอกสารได้รับการตรวจ


3. สัมภาษณ์ผู้ค้ำประกันในประเทศญี่ปุ่น (กรณีมีผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
สัมภาษณ์ผู้ค้ำประกันที่อาศัยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) ณ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ โตเกียว

4. ประกาศผล

ผลการตรวจสอบจะส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ภายในเดือนธันวาคม 2561

5. ชำระค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนจำนวน 125,000 เยน จะต้องถูกนำเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุในประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่กำหนด

6. การขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุจะติดต่อขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยกับสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงกลางเดือนธันวาคม

7. การออกใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย
หลังจากออกใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯจะจัดส่งเอกสารไปพร้อมกับใบอนุญาตเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯให้แก่ผู้ สมัคร

8. การขอวีซ่า ณ สถานทูตญี่ปุ่น

ผู้สมัครจะต้องนำใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยและใบอนุญาตเข้าศึกษาจาก ทางมหาวิทยาลัยฯ แนบส่งให้สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นเพื่อขอวีซ่า

9. การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น และลงทะเบียนเรียนที่มหวิทยาลัยฯ

กรุณาเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าเล่าเรียน ที่ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 2 เมษายน 2562


รายละเอียดการสมัคร

1. ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 07 พฤศจิกายน 2561

2. จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

3. ระยะเวลาการศึกษา

1 ปี (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563)

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา 12 ปี ของระบบการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่น หรือมีความรู้เทียบเท่า รวมถึงเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2562

(2) เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เข้าเรียน (วันที่ 1 เมษายน 2562)

(3) เป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 (ระดับ 4 แบบ เดิม) หรือ สูงกว่า หรือเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นรวมเวลาทั้งสิ้นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง ณ วันที่สมัคร

(4) เป็นผู้ที่มีประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ

(5) สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Oversea Student (นักศึกษาระดับวิทยาลัย) School Attendant (นักศึกษาก่อนวิทยาลัย) วีซ่าสำหรับครอบครัว วีซ่าสำหรับคู่สมรส วีซ่าสำหรับอยู่อาศัยถาวร หรือวีซ่าแบบตั้งถิ่นฐาน จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 ถึง 4 ข้างต้นและเงื่อนไขอีก 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีวีซ่า Oversea Student (นักศึกษาระดับวิทยาลัย) และจะต้องเป็นผู้เข้าเรียนหลังจากเดือนเมษายน 2562

  2. ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้องมีใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือใบอนุญาตย้ายโรงเรียน

หมายเหตุ :
ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้

1. เป็นผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นและอาศัย หรือเคยอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีญาติที่เข้าประเทศญี่ปุ่นและอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการออกใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยจากตรวจคนเข้า เมือง ประเทศญี่ปุ่น

5. วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกจากการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอก สารของผู้สมัครเท่านั้น  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการตรวจสอบภายในเดือนธันวาคม 2561 ทางไปรษณีย์

6. ค่าสมัคร 4,000 บาท

(1) กรุณาชำระค่าสมัครจำนวน 4,000 บาท ที่ธนาคาร โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาประกอบการสมัครด้วย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 967-0-04780-3
ชื่อบัญชี : MR.TOMOHARU EBIHARA (TAKUSHOKU)

(2) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง สำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว จากนั้นจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร

(3) เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดย EMS ไปยัง
สำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย
87/187 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

8. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันในประเทศญี่ปุ่น (กรณีมีผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

(1) ผู้ที่มีอายุ 20 ปี หรือมากกว่า สามารถรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา และการ เรียนจนกระทั่งจบการศึกษาได้
(2)
ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้หรือในโตเกียว (เป็นผู้ที่สามารถมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยได้ เพื่อการสัมภาษณ์ผู้ค้ำประกันและด้วยเหตุผลอื่นๆได้)
(3)
ผู้ค้ำประกันสามารถเป็นชาวต่างชาติได้

หมายเหตุ : แม้ไม่มีผู้ค้ำประกันในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถสมัครเรียนได้

9. การลงทะเบียน และขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่า

(1) การสมัคร IJLP จะ ทำให้ผู้สมัครสามารถใช้สถานภาพ Oversea Student ได้ (ประเภทวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัย ) ในการขอรับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย มหาวิทยาลัยฯจะต้องดำเนินการขอจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น การดำเนินการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยเอกสารมักจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม

(2) หลังจากได้รับใบรับรองสถานภาพ การอยู่อาศัยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะส่งเอกสารผ่านสำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย ไปให้ผู้สมัคร

* ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย จะไม่สามารถออกซ้ำได้ จึงขอแนะนำให้ทำสำเนาไว้ด้วย

      (3) ผู้สมัครจำเป็นจะต้องขอวีซ่าที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยแสดงใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย และใบอนุญาตเข้าศึกษาด้วย

(4) การดำเนินการลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ผู้สมัครจะถูกพิจารณาให้สละสิทธิ์ในการสมัครทันที

ค่าลงทะเบียน
ค่าเล่าเรียน
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
125,000 เยน
712,500 เยน 45,000 เยน
รวมทั้งสิ้น 882,500 เยน

เอกสารใบสมัคร

เอกสารที่ต้องเตรียม

1

ใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครเป็นภาษาญี่ปุ่น (เอกสารจะถือเป็นโมฆะหากถูกกรอกโดยบุคคลอื่น)

[ หากผู้สมัครไม่สามารถกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ สามารถเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย]

2

ใบสำเร็จการศึกษาและใบรับรองผลการเรียน

1. ฉบับจริงและสำเนาของใบสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริงจะถูกนำส่งคืนให้หลังจากยืนยันฉบับสำเนาเรียบร้อยแล้ว)

1.1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นใบรับรองผลการเรียน ม.4 - ม.6

1.2 นักศึกษา ยื่นใบรับรองผลการเรียนทุกระดับชั้นปีในมหาวิทยาลัย

1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยื่นใบรับรองผลการเรียนทุกชั้นปีในระดับมหาวิทยาลัย

3

เอกสารรับรอง

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 (ระดับ 4 แบบเดิม)หรือสูงกว่า

เอกสารฉบับจริงและสำเนาของเอกสารรับรองการสอบวัดระดับภาษา ญี่ปุ่น

อื่นๆ

เอกสารรับรองว่าผู้สมัครมีความสามารถเทียบเท่ากับระดับ N5 (ระดับ 4 แบบเดิม) หรือสูงกว่า

- ผลการสอบ EJU, J-TEST, ภาษาญี่ปุ่น NAT-TEST

- เอกสารยืนยันว่าผู้เรียนผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 150 ชั่วโมงที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (เอกสารประกอบด้วยช่วงเวลาที่ศึกษา ปีและชั่วโมงที่เรียน, หนังสือเรียนที่เคยใช้เรียน, ใบประเมินผล)

ผู้ที่เคยศึกษาในญี่ปุ่นจะต้องแนบใบรับรองการเข้าเรียน และผลการเรียนด้วย

4

ใบรับรองแพทย์

ต้องตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

5

รูปถ่าย (สี)

(4 x 3 ซม.)

1. รูปถ่ายแบบเดียวกัน 6 ใบและถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

2. กรุณาเขียนชื่อและสัญชาติที่ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ

3. กรุณาแนบรูปถ่าย 1 ใบพร้อมกับใบสมัคร

6

สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีมีหนังสือเดินทางแล้ว)

ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว (ผู้ที่มีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งฉบับจะต้องยื่นสำเนาของหนังสือเดินทางทุกฉบับ)

7

เอกสารยืนยันสถานภาพปัจจุบัน

เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ

เอกสารจากผู้ค้ำประกัน (กรณีมีผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

8

จดหมายรับรองจากผู้ค้ำประกัน(มีแบบฟอร์มให้กรอก)

ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้กรอกเอกสารด้วยตนเอง (เอกสารจะเป็นโมฆะหากเอกสารถูกกรอกโดยผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ค้ำประกัน)

9

เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา

10

เอกสารยืนยันการพักอาศัย

สำหรับชาวต่างชาติ จะต้องใช้เอกสารลงทะเบียนชาวต่างชาติ

เอกสารจากผู้สนับสนุนด้านการเงิน

11

จดหมาย รับรองจากผู้สนับสนุนด้านการเงิน(มีแบบฟอร์มให้กรอก)

12

เอกสาร ยืนยันการประกอบอาชีพ
เอกสารฉบับใดสบับหนึ่ง จาก a-c
a. เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ(ถ้าทำงานในบริษัท), ข้าราชการ และอี่นๆ
b. เอกสาร สำเนาการจดทะเบียนองค์กร (ถ้าเป็นผู้บริหารองค์กร)
c. เอกสาร ยืนยันการประกอบธุรกิจ (ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ)

13

เอกสาร ยืนยันรายได้และการจ่ายภาษี

1.  เอกสาร ยืนยันรายได้และการจ่ายภาษี ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ภ.ง.ด. 91)
2. 
เอกสาร ลดหย่อนภาษีไม่สามารถนำมายืนยันได้
3. 
สำหรับ ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่นเอกสารยืนยันรายได้หรือบัญชีธนาคารในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

14

เอกสาร ยืนยันบัญชีธนาคาร

15

เอกสาร ยืน ยันความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
1. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียนของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ออกให้โดยเทศบาล/อำเภอ/สำนักงานเขต หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. 
ถ้า เป็นญาติห่างๆ ผู้สนับสนุนด้านการเงินจะต้องเตรียมและส่งเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัวและแผน ผังครอบครัว

รายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร IJLP

1
ควรใช้กระดาษ A4 (ขนาด 210 x 297 มม. หรือขนาดเท่ากับใบสมัคร) กับ เอกสารทุกชนิด
2
กรุณากรอกเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อยและชัดเจน รวมทั้งใบสมัครด้วย หากไม่มีข้อมูลสำหรับกรอก กรุณาเติมคำว่า ไม่มีข้อมูล หรือทำเครื่องหมาย / (ไม่รับเอกสารที่ยังมี ช่องว่าง ปรากฏอยู่)
3
กรุณาอย่าเขียนคำอธิบายหรือข้อความใดๆลงในเอกสารต้นฉบับ หากมีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติม กรุณาจัดพิมพ์แยกต่างหาก
4
สำหรับเอกสารที่ออกโดยองค์กร หรือสถาบันต่างๆ เช่น บริษัท หรือโรงเรียน กรุณาใช้แบบฟอร์มหัวกระดาษขององค์กรนั้นๆ (ประกอบด้วย ชื่อองค์กรที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร Email และอื่นๆ)
5
หากส่งเอกสารสำเนา กรุณาสำเนาลงในกระดาษขนาด A4 เพียงด้านเดียว (กรุณาอย่าถ่ายสำเนาสองด้าน)
6
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ มีอายุสิ้นสุดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
7
การส่งเอกสารที่เป็นรูปภาพ กรุณาส่งฉบับสำเนาด้วย
8
กรณีที่ผู้ค้ำประกันในประเทศญี่ปุ่น (กรณีที่มี) กับผู้สนับสนุนด้านการเงินเป็นบุคคลคนเดียวกัน สามารถส่งสำเนาเอกสารเพียง 1 ชุดได้
9
เอกสารทั้งหมดที่ส่งมาจะไม่มีการส่งคืน
10
หากพบความผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นจากเอกสารที่ ส่งมาเป็นหลักฐาน ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์และหากพบหลังจากที่เข้าศึกษาแล้วผู้เรียนจะถูกให้ออก