วิทยาเขตบุนเคียว  Bunkyo Campus


วิทยาเขต Bunkyo ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายต่อการเดินทางไปกลับ และสะดวกในการหางาน วิทยาเขตแห่งนี้ใช้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์, นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี

ในปัจจุบันนี้วิทยาเขตได้ดำเนินการ พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นองค์ประกอบหลักของโครงการฟื้นฟูใหม่ของมหาลัยทะคุโชคุ ซึ่งมีนัยสำคัญที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้วนการวิจัยและสร้าง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สะดวกสบายมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้เพิ่มความสามารถของวิทยาเขตให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยนานา ชาติอีกด้วย