อาคาร International Education Center มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ วิทยาเขตบุนเคียว กรุงโตเกียว
อดีตอาคาร Foreign Service Training Institute กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น
 สถาปัตยกรรมสมัยโชวะตอนต้น สร้างเมื่อปี 1933 (โชวะปีที่ 8)

INFORMATION

2 กรกฎาคม 2561
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะ 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานประจำประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาระหว่าง เดือนเมษายน 2562 - มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประจำประเทศไทย ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมล
2 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยทะคุโชคุสำนักงานประจำประเทศไทย จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม 2561 การติดต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อสำนักงานมหาวิทยาลัยที่กรุงโตเกียว
สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะ 1 ปี ติดต่อที่ สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะ 1 ปี มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
โทร. +81-3-3947-8079 อีเมล bekka@ofc.takushoku-u.ac.jp
สำหรับเรื่องอื่นๆ ติดต่อที่ Public Relations Division
โทร. +81- 03-3947-7160 อีเมล web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
(เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น)

รับสมัคร 15 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการศึกษา เมษายน 2562 - มีนาคม 2563
สมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

  1.   นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 150 ชั่วโมงขึ้นไป ที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  2.   นักศึกษาวิชาเอกหรือโทญี่ปุ่น ที่สนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น หรือต้องการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่่ปุ่น
  3.   บุคคลทั่วไปที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 150 ชั่วโมงขึ้นไป  และสนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น

  คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร

  1.     เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าเรียน(วันที่่ 1 เมษายน 2562)
  2.     เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา 12 ปี ของระบบการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่น
  3.     เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นรวมเวลาทั้งสิ้น อย่างน้อย 150 ขั่วโมง ณ วันสมัคร


รายละเอียดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี
ติดต่อสำนักงานประจำประเทศไทย Contact


มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

87/187 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Takushoku University Thai Branch

87/187 M.12 T.Sankhumpang A.Sankhumpang Chiang Mai 50130

Tel.    098-787-9850
Fax.   053-101-012
Email. 

สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ ประเทศญี่ปุ่น


สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ วิทยาเขตบุนเคียว กรุงโตเกียว
Intensive Japanese Language Program For Overseas Students
Takushoku University, Bunkyo Campus

1-7-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012 Japan
International Education Center (F-Building)

Tel.    +81-3-3947-8079
Fax.   +81-3-3947-8017
Email. 

Download แผนที่่(PDF108KB)