แนะนำมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย


กิจกรรม

สำนักงานมหาวทิยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุในประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงานทั่วไป และวางแผนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย  แนะนำข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย และรับสมัครผู้สมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี ดัวย

บริการสำหรับผู้มีความสนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ


ศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี

  •     แนะนำข้อมูลหลักสูตร
  •     การรณรงค์สัญจร
  •     รับสมัคร
  •     ให้คำแนะนำการขอวีซา

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย
  •     แนะนำข้อมูลหลักสูตร
  •     สนับสนุนการสมัคร
    (สำหรับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับสมัครที่สำนักงานประจำประเทศไทย จำเป็นต้องติดต่อและสมัครที่่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง)บุคคลากร


ผู้อำนวยการ มหวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย
อาจารย์โทโมฮารุ เอบีฮาระ
Tomoharu EBIHARA
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการมูลนิธิใจบริสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานบันภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้อพยบผู้ลี้ภัยชาว เกาหลีเหนือในประเทศญี่ปุ่น
กรรมการก่อตั้ง The Asian Human Rights and Humanity Association, Japan
สมาชิกตลอดชีพสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมผู้สื่่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
เป็นต้น
ตำแหน่งในอดีต
ศาสตราจารย์รับเชิญ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาญี่ปุ่น มหวิทยาลัยโยนก (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น)
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ
กรรมการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดม ศึกษาในภาคเหนือ
เป็นต้น

สำนักงานประจำประเทศไทย Contact


มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

87/187 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Takushoku University Thai Branch

87/187 M.12 T.Sankhumpang A.Sankhumpang Chiangmai 50130

Tel.    098-787-9850
Fax.   053-101-012
Email. 


สำนักงานหลักสูตรฯ ประเทศญี่ปุ่น


สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ วิทยาเขตบุนเคียว กรุงโตเกียว
Intensive Japanese Language Program For Overseas Students
Takushoku University, Bunkyo Campus

1-7-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012 Japan
International Education Center (F-Building)

Tel.    +81-3-3947-8079
Fax.   +81-3-3947-8017
Email.